Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Euro-Yachtcharter

– Bij de bemiddelde jachten treedt Euro-Yachtcharter slechts op als bemiddelaar/agent in een overeenkomst tussen de huurder en jachteigenaar/verhuurder.

– Er gelden eveneens de verkoop en leveringsvoorwaarden van de jachteigenaar/verhuurder. Deze verkoop en leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.
– Alle vermelde prijzen zijn in euro’s.

– De overeenkomst komt tot stand na een bevestiging per email van de huurder aan euro-yachtcharter en/of het ondertekend retour sturen van de offerte door de huurder en/of betaling van de 1e factuur door de huurder.

Boeken

– De overeenkomst komt tot stand na een bevestiging per email van de huurder en/of het ondertekend retour sturen van de offerte door de huurder en/of betaling van de 1e factuur door de huurder.
– Bij boeking van een bareboat charter dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan, bij niet tijdige betaling zal Euro-Yachtcharter automatisch en zonder verdere vooraankondiging overgaan tot annulering van de reis bij de verhuurder.

– Huurder heeft mogelijkheid tot annuleren van de door hem geboekte reis met inachtneming van de volgende regels;

Bij annulering van de zijde van de huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs. Binnen 6 weken voor vertrek 100% van de prijs. Annulering dient schriftelijk te geschieden middels een aangetekend schrijven, gericht aan Euro-Yachtcharter. De datum “voor ontvangst getekend” is bepalend.

– Als een huurder de boeking van het zeiljacht moet annuleren bestaat de mogelijkheid tot het aanstellen van een vervanger, mits de nieuwe huurder eveneens beschikt over voldoende zeilervaring en de vereiste diploma´s/certificaten.

– Uitrustingsextra´s dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de verhuurperiode aan verhuurder te worden doorgegeven.
– De huurder is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.

– Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van de huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld. Euro-Yachtcharter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of derving van reisgenot van de zijde van huurder in genoemde situaties. Prijzen zijn niet bindend. Onvoorziene gebeurtenissen, prijswijzigingen, belastingen en/of wisselkoersen kunnen van invloed zijn, en zullen onverminderd worden doorbelast aan de huurder.

– Euro-Yachtcharter kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor het in gebreke blijven van de verhuurder, ook wanneer verhuurder door financieel onvermogen niet in staat is om aan de uit de overeenkomst voortvloeiende tegenprestatie te voldoen. Euro-Yachtcharter zal alle mogelijke inspanning verrichten om bij wanprestatie van de verhuurder te zoeken naar alternatieven.

– Euro-Yachtcharter zal alle financiële verplichtingen richting verhuurder namens huurder uitvoeren en hierover ten allen tijden verantwoording af kunnen leggen.

– De huurder dient in het bezit te zijn van de benodigde certificaten die door de autoriteiten van het betreffende bestemmingsland verplicht zijn gesteld. Bij het niet beschikken over de benodigde certificaten cq. ervaring kan de verhuurder de huurder verplichten een schipper in te huren.

Een Klein Vaarbewijs II en/of een “ICC coastal waters” is noodzakelijk.
Tevens dient er 1 opvarende in bezit te zijn van basiscertificaat marifonie.

Ook dient er minimaal één persoon aan boord in het bezit te zijn van een basiscertificaat marifonie.

Flottieljes

Euro-Yachtcharter biedt als aanvullende service flottieljes aan.

Wanneer onverhoopt de flottieljebegeleiding ter plaatse niet kan worden ingevuld, bijvoorbeeld door ziekte van de flottieljeleider of onvoldoende inschrijvingen, beperkt de aansprakelijkheid van Euro-Yachtcharter zich maximaal tot het terugbetalen van de flottieljetoeslag.

Voor schade en/of derving van reisgenot als gevolg van foutieve aanwijzingen/informatie afkomstig van de flottieljeleiding, danwel het volledig uitblijven van flottieljebegeleiding kan Euro-Yachtcharter niet aansprakelijk worden gesteld.

Onze aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, niet bindend en onder voorbehoud beschikbaarheid, en onder voorbehoud door ons niet gekende type fouten.